Kích hoạt Bàn bếp là gì?

Hoạt động tại Bàn bếp (KTA) là một dự án hàng tháng của Dự án Tổ chức Nông thôn. Thường xây dựng theo chủ đề hàng quý, các hành động ngắn được mô tả trong mỗi KTA. Lý thuyết cho rằng các bước và nhiệm vụ cơ bản có thể dẫn đến kết quả tập thể mạnh mẽ khi các nhóm nhỏ tập hợp lại để hoàn thành cùng một hành động trên toàn bang Oregon. ROP hoạt động để giữ cho các nhiệm vụ cơ bản có thể đạt được một cách dễ dàng để các nhóm có dự án khác hoặc nhóm có năng lượng trước mắt hạn chế vẫn có thể xoay sở để hoàn thành KTA mỗi tháng.

Tiếng Việt