Trở thành Nhóm thành viên ROP

Nhóm của bạn có cam kết thực hiện công bằng xã hội và phẩm giá con người không? Bạn có quan tâm đến việc làm cho các cộng đồng nông thôn của Oregon trở thành trung tâm sôi động và thú vị cho nền dân chủ không? Bạn có muốn kết nối với những người khác cảm thấy tương tự và nhận được sự hỗ trợ cho tổ chức của bạn không? Đăng ký tham gia ROP bằng cách gửi email office@rop.org!

Các nhóm thành viên ROP tồn tại với mục đích chính là thực hiện công việc nâng cao phẩm giá con người trong cộng đồng địa phương của họ. Các nhóm thành viên đủ điều kiện nhận tất cả các hỗ trợ xây dựng năng lực và tổ chức chiến lược của ROP. Họ định hình chương trình và các ưu tiên trên toàn tiểu bang của ROP và bỏ phiếu hàng năm cho Hội đồng quản trị của chúng tôi. Các nhóm thành viên được giảm giá cho các sự kiện ROP, chẳng hạn như Phiên họp Chiến lược & Caucus Nông thôn, cũng như hướng dẫn cử tri ROP STAND và các ấn phẩm khác.

Nếu nhóm của bạn chưa tham gia mạng ROP gồm các nhóm phẩm giá con người, hãy gửi email office@rop.org để áp dụng ngay hôm nay!

Tiếng Việt