Tặng một chiếc xe - nó sẽ trở thành tiền mặt cho việc tổ chức ROP!

Hãy quyên góp ô tô, thuyền, xe máy hoặc xe kéo đã qua sử dụng của bạn cho ROP! Bạn được miễn thuế và ROP sẽ nhận được một khoản đóng góp hào phóng. Tìm thêm thông tin về chương trình này tại đâyhãy bắt đầu với việc quyên góp xe của bạn tại đây, hoặc gọi 1-855-500-7433.

Để biết thêm thông tin về việc hỗ trợ ROP, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 503-543-8417 hoặc office@rop.org. Địa chỉ gửi thư của chúng tôi là PO Box 664 Cottage Grove, OR 97424.

Các khoản đóng góp cho Dự án Tổ chức Nông thôn được khấu trừ thuế ở mức tối đa mà pháp luật cho phép. Mã số thuế liên bang của chúng tôi là 93-1159856.

hình bóng của chiếc máy kéo với dòng chữ tự hào nông thôn được viết trên đó.
Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt