Quyên góp

Hỗ trợ công việc của ROP!

cho một quà tặng một lần với số lượng có ý nghĩa đối với bạn, hoặc tạo ra một quyên góp hàng tháng điều đó tạo ra tác động đáng kể theo thời gian. Các khoản quyên góp của bạn rất quan trọng đối với khả năng ROP đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu trên toàn tiểu bang và hành động theo các ưu tiên của người dân nông thôn Oregon. Mọi khoản quyên góp đều giúp chúng tôi luôn đầy bình xăng và giúp những người tổ chức của chúng tôi tiếp tục hành trình! Bạn có thể quyên góp một cách an toàn bên dưới hoặc gửi séc đến PO Box 664 Cottage Grove, OR 97424.

Các khoản đóng góp cho Dự án Tổ chức Nông thôn được khấu trừ thuế ở mức tối đa mà pháp luật cho phép. Mã số thuế liên bang của chúng tôi là 93-1159856.

Câu hỏi? Gửi email tới office@rop.org hoặc gọi 503-543-8417. Cảm ơn bạn!

Tiếng Việt