Quyên góp

Vui lòng quyên góp để xây dựng sức mạnh tập thể của ROP nhằm thúc đẩy công lý trên khắp vùng nông thôn Oregon.

cho một quà tặng một lần với số lượng có ý nghĩa đối với bạn, hoặc tạo ra một quyên góp hàng tháng điều đó tạo ra tác động đáng kể theo thời gian. Bạn có thể quyên góp một cách an toàn bên dưới hoặc gửi séc đến PO Box 664 Cottage Grove, OR 97424.

Các khoản đóng góp cho Dự án Tổ chức Nông thôn được khấu trừ thuế ở mức tối đa mà pháp luật cho phép. Mã số thuế liên bang của chúng tôi là 93-1159856.

Câu hỏi? Gửi email tới office@rop.org hoặc gọi 503-543-8417. Cảm ơn bạn!

Tiếng Việt