Quyên góp

Hỗ trợ công việc của ROP!

cho một quà tặng một lần với số lượng có ý nghĩa đối với bạn, hoặc tạo ra một quyên góp hàng tháng mà cộng lại theo thời gian. Các khoản quyên góp của bạn rất quan trọng đối với khả năng của ROP trong việc đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu trên toàn tiểu bang và hành động theo các ưu tiên của người dân vùng nông thôn Oregon. Mỗi khoản quyên góp đều giúp giữ cho bình xăng của chúng tôi luôn đầy và những người tổ chức của chúng tôi luôn hoạt động! Bạn có thể quyên góp trực tuyến một cách an toàn tại www.rop.org/donate hoặc gửi séc đến PO Box 664 Cottage Grove, OR 97424.

Các khoản đóng góp cho Dự án Tổ chức Nông thôn được khấu trừ thuế ở mức tối đa mà pháp luật cho phép. Mã số thuế liên bang của chúng tôi là 93-1159856.

Câu hỏi? Gửi email tới office@rop.org hoặc gọi 503-543-8417. Cảm ơn bạn!

Đúng
Không
ROPnet | bản tin email của chúng tôi

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thẻ tín dụng của mình.

Tiếng Việt