Làm quà tặng cổ phiếu

Các quỹ tương hỗ, cổ phiếu và tiền mặt từ tài khoản đầu tư có thể được sử dụng để hỗ trợ ROP! Số DTC (định tuyến) của chúng tôi là #0443 và số tài khoản đầu tư của chúng tôi là RTN-031628 được giữ tại Pershing.

Để biết thêm thông tin về quà tặng cổ phiếu hoặc các cách khác để hỗ trợ ROP, vui lòng liên hệ với Giám đốc phát triển Monica Beemer tại monica@rop.org hoặc 541-799-6136. Địa chỉ gửi thư của chúng tôi là PO Box 664 Cottage Grove, HOẶC 97424. Các khoản đóng góp cho Dự án Tổ chức Nông thôn được khấu trừ thuế ở mức tối đa được pháp luật cho phép. Mã số thuế liên bang của chúng tôi là 93-1159856.

Tiếng Việt