Làm quà tặng cổ phiếu

Các quỹ tương hỗ, cổ phiếu và tiền mặt từ tài khoản đầu tư có thể được sử dụng để hỗ trợ ROP!

Bằng cách quyên góp cổ phiếu, bạn sẽ được khấu trừ bằng giá trị thị trường hợp lý của cổ phiếu tại thời điểm chuyển nhượng (giá trị gia tăng của nó) và tránh được thuế lãi vốn đối với giá trị được đánh giá cao của cổ phiếu.

Để biết thêm thông tin về quà tặng cổ phiếu hoặc các cách khác để hỗ trợ ROP, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sam@rop.org hoặc 503-543-8417. Địa chỉ gửi thư của chúng tôi là PO Box 664 Cottage Grove, OR 97424.

Các khoản đóng góp cho Dự án Tổ chức Nông thôn được khấu trừ thuế ở mức tối đa mà pháp luật cho phép. Mã số thuế liên bang của chúng tôi là 93-1159856.

Tiếng Việt