Sự thật về công bằng thuế

Ốc vít

Ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng tôi

  • Các biện pháp 'ảnh hưởng đến Giáo dục
  • Các biện pháp 'ảnh hưởng đến Dịch vụ Nhân sinh
  • Các Biện pháp 'ảnh hưởng đến Khoảng cách Ngân sách Tiểu bang của Oregon

Phân tích từ cơ sở

  • Các Blackberry Pie Society's chia nhỏ cả hai biện pháp và tại sao điều quan trọng là bỏ phiếu CÓ!

Trên bản tin tức

  • Hiệp hội Ngân hàng Oregon đã được cứu trợ và sau đó tài trợ cho chiến dịch chống thuế.

Tiếng Việt