Hướng dẫn tải xuống STAND

Hành động Thị trấn Nhỏ cho Hướng đi Mới

STAND Guide là Hướng dẫn Bỏ phiếu của ROP được viết bởi và dành cho các vùng nông thôn và thị trấn nhỏ Oregon. Một nguồn thông tin được yêu thích trong mỗi cuộc bầu cử, chúng tôi đưa ra các biện pháp theo cách đơn giản để hỏi - Những điều này có tốt cho Dân chủ không?

STAND có thể tải xuống này là một hướng dẫn thông tin dễ in, dễ sử dụng, một trang (mặt trước và mặt sau) về cách các Biện pháp 66 & 67 sẽ ảnh hưởng đến người dân thị trấn nhỏ Oregoni. Phát nó tại PTA của bạn, hội thánh của bạn hoặc xung quanh khu vực lân cận của bạn.

 

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt