Không có Soy El Army Media Hits

Không có Soy El Army Justice Tour trên các phương tiện truyền thông

  • Phỏng vấn ngày 25 tháng 8 trên KBOO với Lisa Loving: http://kboo.fm/node/23331
  • Photobooth ngày 1 tháng 10 tại sự kiện đêm chung kết No Soy El Army Tiệc chọn không tham gia, cảm ơn Bloodhound Photography!

Tiếng Việt