Không có tài nguyên tham quan Soy El Army Justice

No Soy El Army Justice Tour

25 - 30 tháng 8 & 26 tháng 9 - 1 tháng 10 năm 2010

Kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật và tài liệu mới. Muốn một cái gì đó mà bạn không nhìn thấy? Hãy cho tôi biết: cara@rop.org

Tài nguyên dành cho người tổ chức Tour:

Bộ Press Packet cho máy chủ cục bộ:

* * Trên tờ rơi, vì một số trong số này là Tài liệu Word, một số văn bản có thể trông lệch lạc hoặc phông chữ có thể xuất hiện kỳ lạ, điều đó đơn giản có nghĩa là bạn chưa cài đặt phông chữ mà chúng tôi đã sử dụng trên máy tính của mình. Vui lòng sửa lỗi này và sử dụng bất kỳ phông chữ nào bạn dễ đọc nhất. Nếu bạn muốn pdf, chúng cũng có thể được tải xuống ở trên, nhưng sẽ không thể chỉnh sửa. **

câu hỏi? liên hệ với Cara tại cara@rop.org.

 

 

 

Tiếng Việt