Tham gia ROPnet!

ROPNET là danh sách chính thức của Dự án Tổ chức Nông thôn. Đây là một danh sách an toàn ở mức độ mà tất cả các tên được thêm vào đều có liên quan đến công việc của ROP. Danh sách email của chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên sử dụng email để sắp xếp khi nó được ra mắt vào đầu những năm 1990. ROPNET có mục đích đầu tiên và quan trọng nhất là phá vỡ sự cô lập mà các nhà hoạt động nhân quyền ở nông thôn có thể trải qua.

Bằng cách đăng ký ROPNET, bạn sẽ nhận được các bản cập nhật kịp thời và các mục hành động cho các vấn đề đang tiến triển liên quan đến các cộng đồng nông thôn Oregon. Chúng tôi thường gửi hai đến ba e-mail mỗi tuần và hứa sẽ không chia sẻ e-mail hoặc thông tin cá nhân của bạn.

Tiếng Việt