Không có nhiệm vụ đặc biệt: Hướng dẫn giảng dạy Podcast

Các nhà tổ chức với chương Công nhân Quốc tế của Thế giới (IWW) ở Mid-Valley ở Hạt Benton đã tổ chức một buổi hướng dẫn vào mùa thu năm ngoái (2020), nơi họ mời các thành viên cộng đồng tham gia cùng họ để lắng nghe và thảo luận về Tập RadioLab “Không có nhiệm vụ đặc biệt”. Tập này khám phá nhiều câu chuyện về chính sách trên khắp Hoa Kỳ nơi Tòa án tối cao phán quyết rằng cơ quan thực thi pháp luật có không có nhiệm vụ đặc biệt để bảo vệ mọi người. Bạn có thể sử dụng cái này Hướng dẫn giảng dạy họ đã chia sẻ với chúng tôi để tổ chức cuộc thảo luận của riêng bạn về tập phim! Nhóm của bạn có thể quyết định xem bạn muốn mời cộng đồng rộng lớn hơn tham gia vào buổi hướng dẫn hoặc tổ chức cuộc trò chuyện trong một cuộc họp nhóm sắp tới.

Tiếng Việt