Gói Chuẩn bị cho Gia đình

Từ Trung tâm Nguồn lực Pháp lý Nhập cư:

Mỗi gia đình nên có một Kế hoạch Chuẩn bị cho Gia đình. Mặc dù chúng tôi hy vọng rằng bạn không bao giờ phải sử dụng kế hoạch của mình, nhưng tốt hơn hết là bạn nên chuẩn bị sẵn một kế hoạch để giúp giảm bớt căng thẳng khi không mong muốn. Tập tài liệu này sẽ giúp mọi người lập một Kế hoạch Chuẩn bị cho Gia đình, bất kể tình trạng nhập cư. Tuy nhiên, vì những thách thức bổ sung mà các gia đình nhập cư và hỗn hợp phải đối mặt, chúng tôi cũng có thêm lời khuyên cho những người nhập cư.

Tìm hiểu thêm bằng cách làm theo liên kết.

Tiếng Việt