Các câu hỏi để hỏi Cơ quan thực thi pháp luật về sự hợp tác của họ với cơ quan thực thi nhập cư và hải quan

Bạn muốn nói chuyện với cảnh sát trưởng hoặc cảnh sát trưởng địa phương của bạn để đảm bảo rằng họ không cộng tác với Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan? Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu? Kiểm tra danh sách các câu hỏi gợi ý này và thiết lập một cuộc họp với cảnh sát trưởng hoặc cảnh sát trưởng! Nếu bạn muốn được hỗ trợ thêm, bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi tại office@rop.org.

Tiếng Việt