Web đang phát triển của chúng tôi – Trở thành người phát triển bền vững hàng tháng!

Chúng tôi có mục tiêu có 25 người đăng ký làm Người phát triển bền vững hàng tháng mới cho ROP vào tháng 9! Trở thành Người phát triển bền vững hàng tháng cho ROP và giúp chúng tôi có thu nhập ổn định hàng tháng để tập trung vào công việc xây dựng mạng lưới hơn 70 nhóm nhân phẩm tổ chức vì công lý […]

Đọc thêm

Tiếng Việt