Sự nhìn nhận

Tác giả chính
Spencer Sunshine

Tác giả đóng góp
Chip Berlet
Steven Beda
Jessica Campbell
Daniel HoSang
Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người đóng góp đã chọn không nêu tên.

Nhóm dự án
Jessica Campbell
Gabriel Joffe
Tarso Luís Ramos
Abby Scher
Cara Shufelt
Spencer Sunshine

Bảng điều khiển
Chip Berlet
Alex Budd
Mike Edera
Eric Ethington
Daniel W. HoSang
Travis McAdam
Scot Nakagawa
Suzanne Pharr
Walter Reeves
Kelley Weigel

Thiết kế
Bản in: Daniel Sieradski của Self Agency
Web: Susan Langenes of Collage Creative
Hỗ trợ thiết kế và hiệu đính: Margaret Killjoy của thiết kế Birds Before the Storm
Đặc biệt cảm ơn Shawn Records, Peter Walker và Jason Wilson đã cho phép sử dụng hình ảnh của họ.

Cảm tạ
Vô số người đã giúp đỡ với báo cáo này, đặc biệt là ở thị trấn nhỏ và vùng nông thôn Oregon. Điều này bao gồm đưa ra các cuộc phỏng vấn, người viết bài về nhà ở, cung cấp thông tin về hoạt động phong trào Yêu nước ở địa phương, và chia sẻ kiến thức của họ về— và kinh nghiệm với tổ chức — Hard Right trong những năm qua. Tuy nhiên, một phần không nhỏ do nhiều mối đe dọa mà các nhà tổ chức vì sự tiến bộ ở nông thôn đã phải gánh chịu trong năm qua, chúng tôi quyết định không cảm ơn những người đã giúp đỡ chúng tôi. Nếu bạn là một trong số nhiều người này, hãy biết rằng bạn có lời cảm ơn chân thành và tình đoàn kết của chúng tôi. Chúng tôi muốn cảm ơn hai tổ chức, Trung tâm Cộng đồng Mới và Trung tâm Đa dạng Sinh học, đã hỗ trợ họ cho dự án này. Ngoài ra, rất cám ơn Trung tâm Western States và Diane Goodwin từ Basic Rights Oregon.

Spencer Sunshine cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các nhà hoạt động của phong trào Patriot là Joseph Rice và Richard Mack đã dành thời gian để giải thích quan điểm chính trị của họ.

Trang trước: Lời tựa
Tiếng Việt