Giới thiệu về tác giả

Spencer Sunshine, Tiến sĩ, là một thành viên liên kết tại Hiệp hội Nghiên cứu Chính trị. Cuốn sách sắp xuất bản của anh ấy là Chủ nghĩa phát xít không chính thống: Cánh hữu mới, chủ nghĩa thực chứng thứ ba, và bóng ma của chủ nghĩa phát xít đa chủng tộc ở Hoa Kỳ.

Jessica Campbell là Đồng Giám đốc của Dự án Tổ chức Nông thôn. Cô đã dẫn đầu cuộc nghiên cứu và tổ chức để hưởng ứng phong trào Yêu nước ở Oregon.

Daniel Martinez HoSang là Phó Giáo sư Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Dân tộc tại Đại học Oregon ở Eugene.

Steven Beda là Giáo sư Pro Tempore về Lịch sử tại Đại học Oregon. Ông chuyên về Lịch sử Hoa Kỳ thế kỷ 20, Lịch sử Lao động và Lịch sử Môi trường.

Chip Berlet, cựu Nhà phân tích cao cấp tại Hiệp hội Nghiên cứu Chính trị, là một nhà báo điều tra, hiện đang viết các bài báo học thuật và các chương sách về các phong trào xã hội và chính trị cánh hữu. Ông là đồng tác giả, với Matthew N. Lyons, của Chủ nghĩa dân túy cánh hữu: Quá gần để thoải mái.
 

Trang trước: Bảng chú giải
Tiếng Việt