Retiro de Estrategia el 5 de Febrero. . . Khóa tu chiến lược Latino vào ngày 5 tháng 2

El 5 de Febrero del 2011, “Dự án tổ chức nông thôn” (Proyecto Organiación Rural, ROP por sus siglas en ingles) invita a lideres Latinos de todo Oregón a nónctar, tổng hợp y điều phối viên acción para apoyar del creciente phimmiento de Derechos Latinos en zonas Rurales en Oregón.

La joinación es gratis aunque la registerración es limitada. Las personas que trabajan dentro de Organiación dirigidas bởi Latinos para un cambio social en Oregón Rural se les dará prioridad! Para mas Información vea nuestro blog en: http://ruraloregonlatinoleadership.wordpress.com/

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trên Ngày 5 tháng 2 năm 2011, các Dự án Tổ chức Nông thôn mời các nhà lãnh đạo Latino từ khắp Oregon đến kết nối, chia sẻ và phối hợp hành động của họ để hỗ trợ phong trào quyền của người Latinh đang phát triển ở vùng nông thôn Oregon.

Nó là miễn phí để tham dự, mặc dù đăng ký có hạn. Những người làm việc trong các nhóm do người Latinh lãnh đạo tổ chức thay đổi xã hội ở vùng nông thôn Oregon sẽ được ưu tiên!  Để biết thêm thông tin, hãy xem blog của chúng tôi tại http://ruraloregonlatinoleadership.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt