Xác nhận Chiến dịch Trường học An toàn!

Học sinh nông thôn 26% có nhiều khả năng bị bắt nạt hơn học sinh thành thị. Học sinh da màu, học sinh khuyết tật và thanh thiếu niên đồng tính nam và chuyển giới cũng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi bắt nạt. Chiến dịch Trường học An toàn 2009 sẽ củng cố luật chống bắt nạt của Oregon, đảm bảo việc thực thi nhất quán và giúp giữ an toàn cho tất cả trẻ em.

Xác nhận chiến dịch, đọc thêm về chiến dịch và liên hệ với nhà lập pháp của bạn ngay hôm nay!

Print Friendly, PDF & Email
Tiếng Việt