Đề xuất chống nhập cư chống người nhập cư của Hạt Columbia

Không vào ngày 5-190 & 5-191!

Nhập cư đang được sử dụng như một mảnh ghép gây chia rẽ trên toàn quốc, và với sự sụp đổ của dự luật nhập cư năm 2006, nhiều nỗ lực của địa phương được đưa ra mà không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của di cư và di cư kinh tế toàn cầu, mà thay vào đó là vật tế thần cho người nhập cư và chia rẽ cộng đồng.

Để tìm hiểu thêm về Chiến dịch Số 5-190 & 5-191 của Quận Columbia, hãy truy cập: www.TimesAreToughEnough.com

ROP cam kết cung cấp cho các cộng đồng nông thôn ở Oregon các công cụ, thông tin và hỗ trợ để tổ chức vì sự công bằng về nhập cư. Giữ cho chúng tôi được đăng về những gì đang xảy ra trong cộng đồng của bạn và cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể giúp đỡ.

Tiếng Việt