Mẫu đăng ký họp kín năm 2011

Biểu mẫu đăng ký phiên họp chiến lược và họp kín ở nông thôn

Phí đăng ký*: Các nhóm thành viên ROP & những người đăng ký sớm sẽ được giảm giá. Phí đăng ký có thể được thanh toán qua thẻ tín dụng trực tuyến (vui lòng nhấp vào nút quyên góp, sau đó thêm ghi chú cho biết rằng bạn đang trả tiền cho Caucus) hoặc gửi séc đến ROP POB 1350 Scappoose, HOẶC 97056 qua thư.

Bạn không chắc liệu nhóm của mình đã thanh toán phí nhóm $50 cho năm 2011 chưa? Gọi cho văn phòng ROP theo số 503-543-8417.

Đăng ký sớm (nhận tiền trước ngày 7 tháng 4)   

  • $40 cho ROP nhóm 3 **
  • $15 cho một thành viên ROP
  • $25 cho người không phải là thành viên

Đăng ký muộn (sau ngày 7 tháng 4)

  • $60 cho ROP nhóm 3 **
  • $25 cho một thành viên ROP
  • $35 cho người không phải là thành viên

Để trở thành thành viên cá nhân, hãy thêm $35.
* Có học bổng! Liên hệ với ROP để biết thêm chi tiết ** Có các mức giá nhóm khác.

Tiếng Việt