ảnh chụp đầu của Emma Ronai-Durning.

Emma Ronai-Durning

Người tổ chức

Emma gia nhập nhóm nhân viên ROP vào Mùa xuân năm 2019 sau nhiều năm tổ chức các kỳ thực tập, bao gồm ghi lại các mạng lưới phản ứng nhanh được xây dựng để hỗ trợ những người Oregon không có giấy tờ để các nhà tổ chức địa phương có thể phản ánh công việc của họ, học hỏi lẫn nhau và kết nối với các đồng nghiệp trên toàn tiểu bang. Bây giờ có trụ sở tại Deschutes County, Emma thường có thể được tìm thấy trên các con đường phía sau, tìm hiểu với các trưởng nhóm trên khắp vùng nông thôn và biên giới Oregon về cách xây dựng các nhóm mạnh hơn và mạnh hơn. Gửi cho Emma một email theo địa chỉ emma@rop.org.

Tiếng Việt