Họ cũng đang ủng hộ vấn đề cuộc sống của người da đen ở nông thôn và thị trấn nhỏ Oregon

[Hannah] Harrod lớn lên ở Drain, một thị trấn có khoảng 1.100 người giữa Eugene và Roseburg, và thường cảm thấy bị cô lập như một người có giá trị tiến bộ trong một thị trấn nhỏ. Khi tham gia vào Dự án Tổ chức Nông thôn - đầu tiên với tư cách là một nhà hoạt động tình nguyện và sau đó là nhân viên - cô phát hiện ra mình không phải như vậy.

Bà nói rằng làn sóng phản đối hiện tại giúp “phá vỡ huyền thoại về các cộng đồng nông thôn là khối nguyên khối bảo thủ, da trắng này”.

Tiếng Việt