Tìm hiểu Ngân sách Địa phương của Bạn với Dự án Tổ chức Nông thôn

ROP đang tham gia một hội thảo ngắn về lộ trình, “Dân chủ tại nơi làm việc ở Nông thôn Oregon: Làm sáng tỏ ngân sách cho các Changemakers địa phương”. Những người tham dự sẽ có thêm kiến thức về cách đọc ngân sách, đặt câu hỏi về mục hàng và yêu cầu thay đổi. Emma Ronai-Durning đến thăm để nói về một số thành phần của giám sát ngân sách địa phương.

Tiếng Việt